Privacybeleid website

www.bonner-schifffahrt.de

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere verordeningen inzake gegevensbescherming is:

Bonntourist Personenschiffahrt Schmitz GmbH
Rheinaustrasse 241
53225 Bonn
Telefoon: 0163-5111800 of 0170-4111800
E-mail: alexander.schmitz(at)bonner-schifffahrt.de
Internet: www.bonner-schifffahrt.de

II Algemene informatie over de verwerking van gegevens

1. reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

In beginsel verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten aan te bieden. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt voor die gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is vooraf toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften is toegestaan.

2 Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a), van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6, lid 1, onder b), DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient Art. 6 (1) c DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, onder d), DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 (1) lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3 Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. De opslag kan verder gaan dan dit indien de Europese of nationale wetgever daarin heeft voorzien in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de voornoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij het voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is dat de gegevens nog langer worden bewaard.

III. beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1 Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt geraadpleegd, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang verkrijgt.

De volgende gegevens worden verzameld:

(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte browserversie
(2) Het besturingssysteem van de gebruiker
(3) De internetprovider van de gebruiker
(4) Het IP-adres van de gebruiker
(5) De datum en het tijdstip van toegang
(6) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft verkregen tot onze website
(7) Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen.

Deze gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6, lid 1, onder f), DSGVO.

3 Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Deze doeleinden zijn ook ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.

4 Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende cliënt niet meer mogelijk is.

5. mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker niet de mogelijkheid bezwaar te maken.

IV. Gebruik van cookies

a) Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Dit cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een gebruiker op unieke wijze identificeert.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging.

Wij gebruiken op onze website ook cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven:

(1) ingevoerde zoektermen
(2) frequentie van paginaweergaven
(3) gebruik van websitefuncties.

De aldus verzamelde gebruikersgegevens worden met technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Daarom is het niet langer mogelijk de gegevens toe te wijzen aan de oproepende gebruiker. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Bij het oproepen van onze website worden de gebruikers via een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en worden zij verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. In dit verband wordt ook aangegeven hoe de opslag van cookies kan worden verhinderd in de browserinstellingen.

b) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is Art. 6 (1) lit. f DSGVO.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.

Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen: Het onthouden van zoektermen

De door middel van technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.

Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analysecookies komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod dus voortdurend optimaliseren.

Deze doeleinden zijn ook ons legitiem belang bij de verwerking van de persoonsgegevens overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

e) Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door de gebruiker doorgestuurd naar onze site. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als de cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

V. Contactformulier en e-mail

1 Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar, dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Indien een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

  • Naam
  • Bedrijf (facultatief)
  • E-mail
  • Telefoon (facultatief)
  • Onderwerp
  • Bericht

De volgende gegevens worden ook opgeslagen op het moment dat het bericht wordt verzonden:

  • Het IP adres van de gebruiker
  • Datum en uur van inschrijving

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens het verzendingsproces en wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Het is ook mogelijk contact met ons op te nemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de met de e-mail meegezonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In dit verband zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

2 Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van het verzenden van een e-mail worden doorgegeven, is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. 3.

3 Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens van het invoermasker dient ons uitsluitend voor de verwerking van het contact. In het geval van contact via e-mail vormt dit ook het noodzakelijke rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

4 Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en die welke per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

De tijdens het verzendproces verzamelde aanvullende persoonsgegevens worden uiterlijk na een periode van zeven dagen gewist.

5. mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

In dat geval kunt u ons een bericht sturen op poseidon@bonner-schiffahrt.de.

Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met ons zullen in dit geval worden gewist.

VI. Google Analytics

Wij gebruiken ook cookies op onze website waarmee wij het surfgedrag van gebruikers kunnen analyseren. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS in het kader van het EU-VS Privacy Shield op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het certificaat hier inzien: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met IP-anonimisering om ervoor te zorgen dat IP-adressen anoniem worden geregistreerd (zgn. IP-masking). Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html.

De volgende gegevens worden op deze manier doorgegeven:

(1) Frequentie en duur van de bekeken pagina's
(2) De website vanwaar de gebruiker de bezochte website heeft opgeroepen (referrer)
(3) De subpagina's, van de bezochte website
(4) Gebruik van websitefuncties
(5) Type apparaat en browserinstellingen
(6) Winkelgedrag (tijd, hoeveelheid, product[en], waarde, retourzendingen)
(7) Interesses en demografische kenmerken (leeftijdsgroep, geslacht)
(8) Locatie (via geanonimiseerde IP-adressen)

VII Google Maps

Onze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de Maps-functies door bezoekers van de website. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Daar kunt u ook de instelling in het gegevensbeschermingscentrum wijzigen, zodat u uw gegevensbeheer kunt beschermen.

VIII. Rechten van de betrokkene

Indien persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking:

1. recht van toegang

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking om bevestiging vragen of persoonsgegevens over u door ons worden verwerkt.

Indien er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u de verantwoordelijke voor de verwerking om informatie over het volgende verzoeken:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
(4) de beoogde duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagperiode;
(5) het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de u betreffende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig art. 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de GDPR in verband met de doorgifte.

2. recht op correctie

U heeft jegens de verantwoordelijke voor de verwerking recht op rectificatie en/of aanvulling indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke moet de rectificatie zonder onnodige vertraging uitvoeren.

3. recht op beperking van de verwerking

U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden:

(1) indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
(2) indien de verwerking onrechtmatig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
(3) indien de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering; of
(4) indien u bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 (1) DSGVO en er nog niet is vastgesteld of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens, behalve voor opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan door de verantwoordelijke voor de verwerking in kennis gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. recht op wissing

a) Verplichting tot verwijdering

U kunt de voor de verwerking verantwoordelijke verzoeken de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te wissen en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht dergelijke gegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
(2) U trekt uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de DSGVO was gebaseerd, in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR.
(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
(5) Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
(6) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die overeenkomstig artikel 8, lid 1, DSGVO worden aangeboden.

b) Informatie aan derden

Indien de verwerkingsverantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, van de GDPR verplicht is deze te wissen, neemt hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hen hebt verzocht alle koppelingen naar, of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens te wissen.

c) Uitzonderingen

Het recht op wissing is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is om.

(1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
(2) om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
(3) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel. 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, DSGVO;
(4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, DSGVO, voor zover het onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou kunnen maken of ernstig zou kunnen schaden; of
(5) voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering.

(5) Recht op informatie

Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of wissing van de gegevens of van de beperking van de verwerking in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U hebt het recht om door de voor de verwerking verantwoordelijke over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat.

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO of artikel 9, lid 2, onder a), DSGVO of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO en
(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere verantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

7. recht van bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De voor de verwerking verantwoordelijke zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

8. recht om de verklaring van toestemming in te trekken overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt het recht uw verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

9 Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - is gebaseerd en dat voor u rechtsgevolgen heeft of voor u soortgelijke significante gevolgen heeft. Dit is niet van toepassing indien het besluit

(1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke,
(2) is toegestaan op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, of
(3) wordt uitgevoerd met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van de GDPR van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden alsmede uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in de leden 1 en 3 bedoelde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden alsmede van uw rechtmatige belangen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten.

10. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep in rechte op grond van artikel 78 GDPR.